Nowy wniosek

WNIOSEK
Forma finasowania Brak Typ klienta
DANE WNIOSKODAWCÓW / REPREZENTATÓW Dodaj
DANE FIRMY
Pełna nazwa firmy
KRS
Ulica NIP
Numer budynku/lokalu REGON
Kod pocztowy Data rozpoczęcia działalności
Miasto Liczba pracowników
ADRES KORESPONDENCYJNY Inny
Pełna nazwa firmy Ulica
Kod pocztowy Miasto
DANE KONTAKTOWE
Imię Nazwisko
Funkcja E-faktura wyrażam zgodę na e-fakturę, e-mail: (E-faktura bezpłatna. Koszt wystawienia tradycyjnej faktury: 5zł/szt)

Telefon E-mail
WNIOSKOWANE WARUNKI FINANSOWANIA
Proponowany przedmiot finasowania Składka ubezpieczeniowa płatna
Rok produkcji Stan przedmiotu
Stawka VAT [%] Okres finansowania (w miesiącach)
Wartość netto Wpłata własna(min. 20%) (w zł)
Wartość brutto Wartość wykupu (w zł)
Liczba Miejsce garażownia / eksploatacji

Adres wskazany wyżej jako siedziba firmy
Adres wskazany wyżej jako adres korespondencji
Inny adres
Dodatkowe uwagi do Przedmiotu Leasingu
DANE DOSTAWCY (Proszę uzupełnić lub dołączyć fakturę pro forma)
Pełna nazwa firmy Osoba kontaktowa
NIP Numer telefonu
DODATKOWE UWAGI
Prosimy o uzupełnienie w przypadku dodatkowych wniosków, czy sugestii
Data i miejscowość Pieczątka i czytelny podpis Wnioskodawcy/Reprezentanta/Pełnomocnika
Podpis pracownika

Potwierdzam tożsamość na podstawie okazanego dokumentu tożsamości podanego we wniosku. Oświadczam, że wszelkie kopie dokumentów załączone do wniosku są zgodne z przedstawionymi mi do wglądu oryginałami.OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że celem nawiązania stosunku gospodarczego jest finansowanie zakupu przedmiotu przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorze danych którymi administruje Faltex Leasing Sp. z o.o. Św. Antoniego 13, 97-200 Tomaszów Maz., dane te są przetwarzane w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i obsługą umowy o finansowanie, podejmowaniem przez FaltexLeasing działań z zakresu marketingu produktów i usług, na które wyrażona została przez mnie zgoda; podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Działając w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania w imieniu Faltex Leasing Sp. z o.o. wskazanych w niniejszym wniosku bądź dokumentach z nimi związanych osób fizycznych, a w szczególności beneficjentów rzeczywistych lub pełnomocników, że Faltex Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Św. Antoniego 13, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest administratorem otrzymanych od Wnioskodawcy danych osobowych tych osób i będzie przetwarzał dane tych osób w związku z realizacją umowy, działaniami niezbędnymi do podjęcia przed jej zawarciem, w celach marketingu własnego RLPL oraz dochodzenia roszczeń z umowy, a także w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 8b ust. 3 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn.zm.), a także, że takim osobom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.Wyrażam zgodę na:

1. Przekazywanie przez Faltex Leasing Sp. z o.o. oraz wykorzystywanie moich danych osobowych powziętych lub otrzymanych w związku z przygotowaniem do zawarcia, zawarciem i wykonywaniem umowy o finansowanie, w tym zawartych w innych dokumentach powiązanych z tą umową (w szczególności w umowach zabezpieczających) - w celu oferowania podobnych produktów i usług, a także w celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego w związku ze składaniem takich ofert, jak również w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej i określania współczynnika wypłacalności.2. Otrzymywanie od Faltex Leasing Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany we wniosku lub dostępny powszechnie adres poczty elektronicznej, numer faksu lub telefonu:
Data i miejscowość Pieczątka i czytelny podpis Wnioskodawcy/Reprezentanta/Pełnomocnika
Podpis pracownika

Potwierdzam tożsamość na podstawie okazanego dokumentu tożsamości podanego we wniosku. Oświadczam, że wszelkie kopie dokumentów załączone do wniosku są zgodne z przedstawionymi mi do wglądu oryginałami.Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń 666-666-795 lub napisz e-mail [email protected].

Odpowiemy na każde Twoje pytanie.